Общи условия

Общи условия за използване на онлайн магазин www.ultra.bg

 

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате онлайн магазин www.ultra.bg. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Ултра Ритейл ООД и ако използвате сайта (зареждате страниците) се счита, че сте съгласни с Общите условия. Ако не приемате общите условия, моля не използвайте нашия онлайн магазин.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „Ултра Ритейл” ООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина www.ultra.bg. Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.ultra.bg IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

Правила за използване на сайта

„Ултра Ритейл” ООД (наричан по-долу "Доставчик"), като създател и собственик на интернет магазин www.ultra.bg ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Доставчикът разрешава материалите на този Сайт да бъдат копирани и публично разпространявани или раздавани само, след като от Доставчика се е искало рзрешение за това и се е запознал с целите за копирането и разпространението. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

 

Определения

 

   Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

   Магазин – Интернет Магазин, действащ с адрес www.ultra.bg, собственост на Ултра Ритейл ООД и който предлага продукти, намиращи се в неговата оферта чрез Интернет;

   Субект, който управлява Магазина – фирма Ултра Ритейл, която е и собственик на Интернет Магазина www.ultra.bg;

   Производител е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид. В този Магазин под производител се има предвид всеки производител на мобилни устройства, аксесоари, техника и джаджи, напр. Anker, Samsung, Huawei, Apple и други.

   Клиент – физическо лице, което е навършило 18 г. или юридическо лице, което извършва покупки в Магазина;

   Потребител е всяко физическо лице, което е навършило 18 г. и което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.

   Продажна цена е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси;

   Наличност – всички стоки, поместени в интернет магазина са налични на склад, освен ако до продукта не е упоменато друго.

   Работни дни – всички дни от седмицата, без законово установените почивни дни;

   Срок за изпълнение на поръчка – време, в което Магазина подготвя поръчката и я предоставя за изпращане на куриер, съгласно избрания от Клиента начин на доставка;

   Срок за доставка – времето за доставка на стоката до Клиента, най-често с посредничеството на куриерска фирма. Периодът на доставка зависи от избрания от Клиента начин на доставка;

   Онлайн плащане – бърз, директен интернет превод, извършен от страна на Клиента от банкова сметка, с посредничеството на система, т.нар. електронен превод;

   Предплащане (банков превод) – плащане, извършвано от страна на Клиента в банка чрез интернет банкова сметка, стационарна или чрез пощата;

   Лични данни - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци;

   Обработване - всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

   Ограничаване на обработването - маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;

   Профилиране - всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на договорните му отношения и предпочитания;

   Псевдонимизация - обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;

   Регистър с лични данни - всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;

   Администратор - юридическо лице „Ултра Ритейл“ ООД, което само или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правна норма;

   Обработващ лични данни - физическо или юридическо лице, което обработва лични данни от името на администратора;

   Получател - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

   Трета страна - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

   Съгласие на субекта на данните - всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

   Нарушение на сигурността на лични данни - нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

   Задължителни фирмени правила - политики за защита на личните данни, които се спазват от администратор или обработващ лични данни, установен на територията на държава членка, при предаване или съвкупност от предавания на лични данни до администратор или обработващ лични данни в една или повече трети държави в рамките на група предприятия или група дружества, участващи в съвместна стопанска дейност;

   Надзорен орган във връзка с лични данни – Комисия за защита на личните данни;

 

Цени на стоките

 

Всички цени, публикувани на страниците на Магазина на Ултра Ритейл ООД, са посочени в български лева (BGN) и включват ДДС в размер на 20% съгласно българското законодателство (цени бруто).

 

Цената, посочена при стоката, е валидна в момента на подаването на заявката за покупка от страна на Клиента.

 

Клиентът заплаща разходите за доставка, като точната сума се изчислява автоматично от системата при създаването на поръчка.

 

Поръчки

 

Магазинът на Ултра Ритейл ООД приема поръчки по два начина: чрез Интернет страницата, достъпна на адрес www.ultra.bg или по телефон. Поръчки в Интернет Mагазина www.ultra.bg може да се подават 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата през Интернет страницата. За правилното подаване на заявка е необходимо клиентът да притежава свой имейл адрес и телефонен номер за връзка. Това е най-простият, най-бързият и най-точният начин за подаване на заявка. Поръчката за доставка на избраната стока може да се подаде чрез добавянето на стоката в кошницата и попълването на съответния формуляр за регистрация или бърза поръчка без регистрация.

 

Поръчката през Интернет страницата на Магазина се състои от следните основни етапи:

 

-           избор на стоки от представените на страницата на Магазина;

-            поставяне на избраните продукти в кошницата;

-           попълване на формуляр с данни за фактура (при желание) и доставка, и налична възможност за регистрация;

-           приемане на общите условия за продажба;

-     даване на свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за целите и срока на обработване на предоставените лични данни;

-          избор на метода на плащане

-    финален обобщаващ екран на избраните продукти и попълнени данни, където поръчката се завършва с натискането на бутона "Завърши поръчката"

 

В отговор на подадената заявка за доставка, Магазинът www.ultra.bg, изпраща автоматично по електронен път копие от направената от Клиента поръчка. Това представлява потвърждение, че на направената от Клиента заявка за доставка е даден автоматично номер. След това, в срок до 48 ч., Магазинът изпраща съобщение на подадения от Клиента адрес на електронна поща или се свързва с него по друг начин с цел:

 

А) потвърждение за приемане на поръчката – в този случай договора за продажба се сключва в деня на потвърждение,

 

Б) отказ от приемане на поръчка – в такъв случай не се стига до сключване на договор.

 

В) предложение за промяна, представяне на т.н. контра оферта – в такъв случай за сключване на договор е необходимо потвърждение (одобрение) на контра офертата от страна на Клиента.

 

В часовете от 9,00 до 19,30 ч. в делнични дни, а в събота от 10,00 до 16,00 часа, Магазинът осигурява на своите Клиенти връзка с оператор, който предоставя информация и помощ за правилното протичане на процеса по поръчването. Операторите имат право да събират лични данни на клиентите. Посоченият телефон не работи с тарифа с добавена стойност.

 

След натискане на „Завърши поръчката“, Клиентът се съгласява с „Общите условия“ във вида им от деня на покупката Клиентът също така дава съгласие за използване на посочените от него лични данни от страна на Магазина на договорно основание - за реализиране на поръчката,  или свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за целите и срока на обработване на предоставените лични данни, за тяхното ползване с маркетингово-рекламна цел и с цел събиране на мнения за качеството на предоставяните от Магазина услуги.

 

Във връзка с това, че в някои случаи се появява необходимост от поръчка на продукти от складовете на производителите или други партньори, времето за реализиране на поръчката може да бъде удължено и е зависимо от срока на доставка от склада на производителя/партньора. В такива случаи Магазинът ще информира Клиента за ориентировъчния период на доставка.

 

Поръчките се реализират по реда на тяхното постъпване. Реализирането им зависи от номера на заявката. Ето защо Ви насърчаваме за подаване на заявки чрез Интернет страницата на Магазина, което гарантира автоматично издаване на номер.

 

В случай на продажба в рамките на промоция и разпродажба се определя ограничено количество стока и реализирането на поръчките се извършва по ред на подаване на заявките до момента на изчерпване на наличностите, определени за тази форма на продажба.

 

Към всяка поръчка може да се издаде данъчна фактура по желание на клиента.

Промени в поръчките.

 

Клиентът има право да нанесе промени в поръчката си до 2 часа след получаване на потвърждение за приемане за изпълнение на първоначалната поръчка. Ако промяната се извърши след този момент, на Клиента се начислява сумата за връщане на първоначално поръчаната стока към сумата за на коригираната поръчка.

 

За промяната, моля, свържете се с Магазина чрез контактната форма в Интернет страницата, по електронната поща на адрес: [email protected]  или по телефона на номера, посочен на Интернет страницата.

 

Начини на плащане

 

Плащането за стоката може да бъде извършено от страна на Клиента по следните начини:

 

Преди предаването на стоката на Клиента:

При закупуване на продукт от Клиента и посочен избор на доставка от куриер, заплаща сумата от генерираната направена поръчка, когато пратката пристигне на посочения от Клиента адрес. Заплаща в брой (наложен платеж) на куриера.

 

Традиционен банков превод: След подаване на заявката за покупка с избран метод на плащане „Банков превод“, Клиентът получава съобщение на електронната поща с информация за това, на коя банкова сметка трябва да преведе сумата по желаните продукти и таксата за доставка, като в основание на поръчката посочи автоматично генерирания номер на поръчката. В този случай срока за реализиране на поръчката се удължава, тъй като Магазинът следва да изчака средствата да постъпят по банковата му сметка.

Електронен превод, плащане с банкова карта: При изпращане на заявката за покупка на дадените стоки, Клиентът извършва плащането чрез кредитна/дебитна карта през системата за картови електронни разплащания на Борика АД. Това е най-бързият начин на пазаруване в Интернет. Средствата постъпват по сметката на Магазина в момента на поръчката, което позволява стоката да бъде изпратена незабавно.

 

Стоката, поръчана в Магазина, се доставя до Клиента с помощта на куриерски фирма Спиди АД, Еконт ООД (освен, ако клиента не пожелае друга куриерска фирма).

 

Времето за доставка включва:

 

   Времето за подготовка на поръчката (окомплектоване на стоката, начин на плащане, издаване на съпътстващи документи при необходимост, опаковане на пратката)

   Времето за доставка, в зависимост от избрания начин на плащане.

 

В случай на плащане по банков път, срокът за реализиране на поръчката се удължава, тъй като Магазинът следва да изчака средствата да постъпят по банковата му сметка. Срокът за изпълнение на поръчката, който е вписан в потвърждението за приемане по изпълнението на поръчката от страна на Магазина, е най-вероятният. Окончателният (задължителен) срок за получаване се определя по време на контактите на служителя на Магазина с Клиента.

 

Времето за доставки с наложен платеж и при плащане с кредитна или дебитна карта не зависи от начина на плащане.

 

Декларираното от Куриера време на доставка на стоката на територията на България е 2 работни дни. В извънредни случаи на доставка до по-отдалечени адреси и малки населени места, както и когато денят между потвърждението и доставката е празничен ден, времето за доставка може да се удължи до 3 дена.

 

Куриерската фирма доставя пратки в часовете от 9,30 до 18,00 ч. в делнични дни, а в събота от 9,30 до 14,00 часа. Магазинът не може да определи, нито да се ангажира с точен час на доставка на пратката, ето защо с цел установяване на приблизителен час на доставка, куриерската фирма изпраща съобщение в деня на доставката. Подаване на работното място на Клиента (името на фирмата) като адрес за доставка на пратката гарантира доставка в периода между 9,30-17,30 часа.

 

Преди разноса на стоката до адреса на Клиента, куриерската фирма изпраща текстово съобщение за предстоящото посещение. При отсъствие на Клиента от адреса за доставка, куриерът се свързва с Клиента и уговаря второ посещение или друг начин за предаване на пратката.

 

Преди да извършите плащане в брой на куриера, моля, проверете дали доставената стока съответства на подадената заявка за доставка. Проверяването на пратката при получаване е задължително условие за разглеждане на евентуални претенции на Клиента по отношение нарушаване на целостта или количеството на пратката по време на транспорта.

 

Когато плащате в брой на куриер при получаване на стоката, доказателството за извършване на плащането е товарителницата, прикрепена към пратката. Тя е свидетелство и за сключване на договор с Магазина.

  

Магазинът не носи отговорност за закъснения в доставката, причинени от неизпълнението на куриерските фирми по договора за транспортна услуга.

 

Магазинът не носи отговорност за не доставяне на стоката или закъснение в доставката, причинено от грешно или неточно подаване на адреса за доставка от страна на Клиента.

 

Гаранция и рекламация на продукта

 

Ултра Ритейл ООД не е производител на предлаганата стока, а единствено търговец. Гаранцията, която се разглежда е предоставена от името на производителя и за негова сметка. Периодът на гаранция е 24 месеца от датата на закупуването на стоката. Изключение правят юридическите лица, при тях гаранцията е 12 месеца.

 

Потребителите имат право да предявят рекламация, независимо от така предоставената търговска гаранция, съгласно и по реда на Закона за защита на потребителите, при което продавача отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

 

Основание за разглеждане на рекламация е доказателството за покупка, т.е. ДДС фактурата/касовата бележка. При рекламация на стоката, Клиентът следва да се свърже с оператор, обслужващ Магазина, чрез:

 

   контактната форма от интернет страницата;

   електронна поща с адрес: [email protected]

 

Гаранцията не обхваща дефекти, които са причинени от:

 

   механична повреда (нараняване повърхността на продукта по какъвто и да е начин);

   неправилна експлоатация;

 

Срокът за разглеждане на рекламацията е 30 дни от датата на приемане на рекламираната стока от страна на Магазина или куриера, който е изпратен за сметка на Магазина, за да транспортира стоката.

 

Рекламацията ще бъде призната във всеки случай при установяване на фабричен дефект (лошо изпълнение, дефекти на материала или дефекти на конструкцията). В случай на признаване на рекламация, Клиентът получава стока без дефекти или получава парично обезщетение в размер на средствата, платени за закупената стока.

  

Сигурно пазаруване

 

Сигурност на Интернет магазина

 

Плащане чрез кредитна/дебитна карта през системата за картово електронно разплащане на Борика АД.

 

www.ultra.bg предлага на своите клиенти плащане на закупените стоки чрез системата за картово електронно разплащане на Борика АД. Преимуществото при ползване на такива начини на плащане е, че Магазинът получава средствата веднага и може да изпрати закупените стоки на момента, както и, че във всеки един момент Клиента може да откаже покупката.

 

Данните за разплащане на Клиента се предават по Интернет и са криптирани по време на процеса на поръчката. Магазинът е подсигурил своя уебсайт и другите си системи чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, достъп, изменение и разпространение на Вашите данни от неупълномощени лица. При съмнение за достъп до поверителна информация, моля, отнeсете се с чувство на отговорност и затворете прозореца на браузъра, когато приключите работата си. След приключване на работа следва да напуснете потребителския си профил, особено ако споделяте компютъра си с други хора

 

Защита на личните данни

 

Личните данни, които Клиентите предоставят на Магазина, се обработват от Ултра Ритейл ООД, който е администратор на лични данни.

 

За контакти: гр. Пловдив, бул. Освобождение 33 [email protected] или тел. 0896 79 11 89

 

След подаване на заявка в Магазина, Клиентът изразява съгласие за предоставяне на своите лични данни в базата данни на Магазина и за тяхното обработване с цел изпълнение на договора. Подаването на лични данни от страна на Клиента и съгласието за тяхното обработване са необходими за реализирането на поръчката от страна на Магазина. Клиентът носи отговорност за подаване на неверни лични данни.

 

Поверените лични данни се използват единствено за реализиране на договора, и след изтичането на гаранция на продукта, съответно законоопределените давностни срокове се унищожават.

 

Ако е необходимо, можем да споделим Вашите данни с други компании, например с куриерските компании, които ще ви доставят стоките. Тези компании могат да използват Вашите данни само при обработката на поръчката, а не за други цели.

 

С Ваше съгласие, ние може да използваме Вашия имейл адрес или телефонен номер за срок до три години от последната Ви поръчка, за да ви изпратим нашия бюлетин и информация за текущи промоции, които можете да откажете по всяко време, включително да оттеглите даденото по-рано съгласие, като ни уведомите по най-удобния за вас начин, включително да се възползвате от правото си да бъдете забравен.

 

Ако е необходимо и сте дали изричното си съгласие за това, можем да споделим Вашите данни с други компании, например с куриерските компании или телефонни оператори, които ще ви доставят нашия бюлетин и информация за нашите промоции. Тези компании могат да използват Вашите данни само за реализиране на информационна кампания на Ултра Ритейл ООД, а не за други цели.

 

Поверените ни лични данни се съхраняват и защитават съгласно принципите, определени от действащите правни норми - Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Поверените ни личните данни се обработват за целите, посочени по-горе, единствено под ръководството на нашите специалисти – „информационна обработка на данни“, обвързани от задължението за професионална тайна.

 

Администраторът осигурява на Клиента достъп до коригиране или изтриване на лични данни, свързани със субекта на данните, включителна право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

 

Администраторът осигурява на Клиента правото на жалба до надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, на следния електронен адрес: https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6

 

Ултра Ритейл ООД не използва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

 

Използване на функционални бисквитки (Cookies)

 

На различни страници ние използваме "бисквитки", за да се позволи използването на определени функции. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви. Повечето от използваните от нас "бисквитки" след края на сесията на браузъра се заличават от вашия твърд диск (така наречените бисквитки за сесия). Така наречените дългосрочни "бисквитки" (Cookies) също се използват.

 

При повторно посещение на нашия сайт те автоматично ще разпознаят, че сте били при нас и какви входове и настройки сте предпочели. Можете да се противопоставите на използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но бихме искали да отбележим, че в този случай вие няма да можете да използвате пълноценно всички функции на този сайт.

 

Аналитични бисквитки.

 

Този уеб сайт използва Google Analytics, това е служба за уеб анализ, предлагана от Google Inc ("Google"). Google Analytics използва така наречените "бисквитки" (текстови файлове), които се съхраняват на компютъра ви, за да имат възможност да анализират употребата на сайта.

 

По поръчение на собственика на този сайт Google ще използва тази информация за оценка на използването на уебсайта, за да се съставят доклади за дейността на уебсайта и предоставянето на други услуги, свързани с уеб сайтове и Интернет по отношение на собственика на уебсайта.

 

В рамките на Google Analytics, предоставеният от вашия браузър IP - адрес няма да бъде въведен заедно с други данни от Google. Можете да откажете съхранението на "бисквитки", като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но бихме искали да се отбележи, че в този случай вие няма да можете да използвате напълно всички функции на този сайт.

 

Освен това вие можете също предотвратите събирането на информация от „бисквитките“ и свързаните с това данни при използването на сайта (включително вашия IP- адрес) на Google, както и обработката на тези данни от Google. За целта влезте на следния адрес https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB, свалете оттам и инсталирайте намиращите се на разположение Plug-in за вашия браузър.

 

Повече информация ще намерите на: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB, съответно на: http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (обща информация за Google - Анализ и защита на данните).

 

Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 26 месеца.

 

Политика по поверителност

 

За политиката по поверителност и техническото обслужване на www.ultra.bg (наричан по-нататък „Магазин“) отговаря фирма Ултра Ритейл ООД със седалище: Република България, гр. Пловдив 4000, бул. Освобождение 33, регистрирана в Агенция по вписванията, притежаваща идентификационен номер 205664822, с Данъчен номер BG205664822 и наричана по-нататък „Собственик“.

 

Собственикът събира и съхранява само необходимите данни на лицата, които използват Интернет страниците на Магазина („Потребители“). Едновременно с това той се грижи информацията за Потребителите да не става достоянение на трети лица. Това е продиктувано от желанието ни Потребителите да са спокойни, че личните им данни са защитени, като в същото време сме спазили и законовите разпоредби.

 

Като част от задължителните фирмени правила, всички служители на Ултра Ритейл ООД се задължават да не разпространяват информацията, станала им известна по време на изпълнение на трудовите им задължения и касаеща Клиентите на фирмата.

 

Ултра Ритейл ООД осигурява на Клиентите на Магазина пълен достъп до техните лични данни, както и възможност за тяхната промяна или премахване, в който и да е момент, включително правото да оттеглят съгласието си за обработване на личните данни, както и да бъдат „забравени“.

 

Клиентът на Магазина може във всеки един момент да премахне своя акаунт или да се откаже от получаване на информация по електронната поща. В административния панел на сайта Клиентът ще намери всички необходими инструменти за управление на своя потребителски профил и поръчките, в това число ще получи също и възможност за проверка на историята на своите поръчки и свързаните с тях плащания.

 

Регистрацията в www.ultra.bg е свързана с подаване на ограничено количество данни и е напълно безплатна и доброволна. Попълването на данни е въпрос на свободно желание, осмислен и информиран избор на Потребителя. Подаването на непълни или неверни данни може да доведе до невъзможност да се реализира дадена поръчка.

 

Данните, подадени по време на регистрацията, се обработват само и единствено с разрешението на Потребителя и при изрично изразено от него доброволно и информирано съгласие. Чрез попълването на данните, които са основа за реализирането на поръчката, Купувачът изразява съгласието си за поместване на личните си данни в базата данни на Магазина, както и за тяхното обработване от страна на Собственика с цел реализиране на поръчката, в т.ч. на извършване проверка на данните, свързани с поръчката, както и с информирането за етапите по реализиране на поръчката, а също така и с цел изпращане на друга информация, свързана с Магазина и неговата оферта, когато е дадено изрично съгласие за това. Подаването на лични данни от страна на Купувача е доброволно, но при отказ от предоставянето на тези данни, това може да доведе до невъзможност за подаване на поръчка.

 

При регистрация за получаване на периодични бюлетини на Магазина, Потребителят изразява съгласие за добавяне на неговия адрес и електронна поща (имейл) към списъка на получателите на бюлетини в Магазина. Всички имейл адреси, изпратени на Собственика, съгласно закона за опазване на личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако не сте дали съгласието си за това. Винаги можете да откажете получаването на бюлетини, включително да оттеглите съгласието си за съхранение и обработване на личните ви данни, както и да поискате да бъдете „забравен“, толково лесно, колкото сте дали съгласието си, чрез Интернет страницата на  имейл: [email protected].

 

С включването Ви към нашата база данни е с цел да ни се предостави възможност да направим псевдонимизирано маркетингово изследване, на база на което ще визуализираме потребностите на Потребителите, а това ще доведе до по-добро позициониране на Магазина и неговите оферти. А това от своя страна ще повиши компетентността и осведомеността на оператора на Магазина.

 

При констатирано нарушение на сигурността при обработването на лични данни, Собственикът предоставя безплатна връзка за максимално бърза реакция на имейл: [email protected] или друг удобен за потребителя начин.

 

Права и отговорности на страните

Задълженията на Доставчика по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти , услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността

Доставчикът, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е щети вкл. , но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо Доставчикa за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Информация от потребителите

Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до Доставчикa с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. Доставчикът използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти. Ние не използваме по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация

Коментари за стоки

В страниците на този интернет сайт е предвидена възможност потребителите да публикуват коментари и мнения относно предлаганите стоки. Доставчикът не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията. Доставчикът си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата, които са обидни или не са на Български език.

Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица

Наличните препратките от този Сайт към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. Доставчикът не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Промяна на цени на стоки

Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Доставчикът има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива. Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана . Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП. Ултра Ритейл ООД си запазва правото да изпраща само налични продукти без предупреждение.
Търговски марки

Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от Ултра Ритейл ООД сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:
    •    1. Името и адреса ни – Ултра Ритейл ООД , гр. Пловдив, ул. Освобождение 33
    •    2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
    •    3. Цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
   •    4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в рубриката Цена и срок на доставката.
   •    5. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.
      
Отказ от стоката

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаване на стоката в случай, че те не са използвани, не е нарушавана цялостта на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. 

При констатация на дефектен продукт при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. При нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на купувача - ВИЕ. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.
При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.
Важно: моля отворете вашата пратка пред куриера, за да важи застраховката, в случай, че има проблем с продуктите. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

При връщането на стока, потребителят заплаща транспортните разходи и се възстановява само сумата за продуктите. Не се възстановява сумата по транспортните разходи. За дефектирали продукти, които са в гаранция, клиентите могат да бъдат таксувани само за доставка.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата mail и телефони.

 

Заключителни разпоредби:

 

Всички поместени на страниците на Магазина описания и технически данни на продуктите отговарят на информацията, подадена от производителя. Ние не носим отговорност за грешно подаване на параметри и характеристики на стоките или тяхната внезапна промяна от страна на производителя. Магазинът си запазва правото за възможно допускане на грешки в описанието на продуктите. Снимките са примерни и служат за представяне на показаните в тях модели

 

Описанията на продуктите и техните снимки са взети от базата данни, която е собственост на Ултра Ритейл ООД. Забранява се каквото и да е ползване с търговска цел на информацията за продукти, извлечена от базата данни на Ултра Ритейл ООД, без изричното съгласие на Собственика.

 

Ултра Ритейл ООД не носи отговорност за прекъсвания на връзката при ползването на Интернет Магазина по технически причини (обслужване, преглед, смяна на техника и т.н.) или за други, независещи от нея причини.

 

Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на тяхното публикуване на страниците на Магазина с адрес: www.ultra.bg и са валидни за неопределено време.

 

Подробности по неизброени по-горе дейности, свързани с реализирането на услугите в Магазина, са описани в останалите части на портала и представляват интегрална част от „Общите условия“.

 

Ултра Ритейл ООД си запазва правото да променя настоящите „Общи условия“. Всякакви промени ще влизат в сила от датата на тяхната публикация на страниците на Магазина. Поръчките, подадени преди датата на въвеждане на промени към настоящите „Общи условия“ се реализират на основа на записите, които са били валидни в деня на подаване на поръчката.

 

За случаите, които не са регулирани от настоящите „Общи условия“, се прилагат съответните разпоредби на Българското законодателство и други закони и актове, имащи отношение към дейността и функционирането на Интернет Магазина.

 

За тези „Общи условия”, както и за всички правни отношения между Ултра Ритейл ООД и Клиента се прилага ГПК на Република България с изключение на Конвенцията на ООН за търговията.

Тези общи условия са валидни с публикуването им на сайта на 10.06.2019г.

 

 

https://kzp.bg/  - КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

https://www.cpdp.bg/ - КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ